Selecteer een pagina

Oproep aan alle inwoners en alle besturen van organisaties/verenigingen in ons mooie dorp Dalen

Dorpsbelangen Dalen is bezig met het formuleren van een dorpsvisie. Daarvoor vormt ze een projectgroep, die voorlopig bestaat uit Harry Lamberts, Joop Mooij en Roelof Beek. Uitbreiding zal op korte termijn worden gerealiseerd. De projectgroep probeert een klankbordgroep in het leven te roepen die bestaat uit dorpsgenoten van jong tot oud, mannen en vrouwen, die een afspiegeling vormen van de Daler bevolking.

De dorpsvisie is een gedachtebeeld over de toekomst van ons dorp. Daarbij komen zaken aan de orde als:

 • Wat vinden inwoners belangrijk bij het wonen in Dalen?
 • Welke punten kunnen we verbeteren op korte en lange termijn?
 • Hoe kunnen we de sterke punten in de Daler samenleving behouden en de minder sterke verbeteren. Het doel van de dorpsvisie is dus om als dorpsbewoners samen vast te stellen in welke richting het dorp zich wil ontwikkelen, de saamhorigheid in het dorp te versterken, te laten zien wat de ideeën van de inwoners zijn en het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het dorp bij ons zelf te houden.
  Dat kunnen en willen we niet alleen.

Burgerparticipatie is een sleutelbegrip van het college van B&W van onze gemeente. Daarmee wordt bedoeld dat de burgers mee kunnen denken over het te voeren beleid in de komende jaren. Wij roepen u daarom op om deel te nemen aan de klankbordgroep en mee te denken over de wenselijke toekomst van ons dorp. We gaan er van uit dat u met ons van mening bent dat het belangrijk is om mee te praten. We vragen uw organisatie om één of meer personen aan te melden voor de klankbordgroep. De namen van uw afgevaardigden kunt u tot zaterdag 9 april per email doorgeven aan het volgende adres: joopmooij@home.nl .

We rekenen er op dat per 1 mei een klankbordgroep is gevormd. Zo spoedig mogelijk daarna krijgt u bericht over de samenstelling en de verdere gang van zaken. Voorlopig hebben we een eerste bijeenkomst gepland op 26 mei a.s.. We denken in totaal vier bijeenkomsten nodig te hebben om de bouwstenen voor de dorpsvisie samen te stellen. Als het proces voorspoedig verloopt kan aan het eind van 2016 een dorpsvisie worden opgeleverd en worden aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W van onze gemeente.

Dalen, nu en in de toekomst.

In de bijeenkomsten zullen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde komen:

 1. Wonen/woonomgeving
 2. Welzijn
 3. Veiligheid
 4. Onderwijs
 5. Zorgvoorzieningen
 6. Sport/recreatie
 7. Detailhandel en bedrijven.

Het welslagen van het initiatief om te komen tot een dorpsvisie is mede afhankelijk van uw inzet. Het moet lukken! Dalen is toch niet voor niets één van de leukste dorpen van Drenthe. Als u nadere inlichtingen wenst, dan kunt u zich wenden tot de drie personen die de voorlopige projectgroep vormen.

harrylamberts@hetnet.nl    –   0524 552439
joopmooij@home.nl            –   0524 553167
beekwadraat@gmail.com   –   0524 551610