Selecteer een pagina

UITNODIGING JAARVERGADERING DINSDAG 27 MAART 2018
Restaurant De Baander! Zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur

Geachte mensen,

Bij deze nodigen wij iedereen graag weer uit voor de Jaarvergadering van onze vereniging. Stichting Dalen Promotie zal deze avond een presentatie geven. Wij vragen u deze uitnodiging aan belangstellenden door te willen geven om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

A G E N D A

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2017
4. Jaarverslag secretaris 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2018
9. Bestuursverkiezing: • Aftredend en niet herkiesbaar: Rob de Groot en Gerda Jaarsma, Joke Oudshoorn, Nico Vlemmix. Het bestuur stelt het volgende voor: • Jan Duursma te benoemen in het bestuur als lid en penningmeester. Mariska Roossien te benoemen in het bestuur als lid en website beheerder. Roelof Beek te benoemen als en bestuurslid en coördinator Dorpsvisie Dalen.

PAUZE

10. Een presentatie van Promotie Dalen door Henk Scholten
11. Stand van zaken Daler dorpsvisie door Roelof Beek
12. Stand van zaken Glasvezel door Harry Lamberts
13. Wat verder ter tafel komt.
14. Rondvraag.
15. Sluiting

Notulen ledenvergadering 2017 Jaarverslag 2017